Zodpovědný přístup

Naše úsilí o maximální bezpečnost, výkon a plnění vysokých etických standardů je patrné v důrazu na tyto aspekty:

icon - people
icon image -
icon image -

Spokojenost zákazníků

Nabízíme zákazníkům ty nejkvalitnější výrobky a služby, které splňují nebo předčí jejich očekávání. Se zákazníky jednáme při všech obchodních transakcích čestně a s úctou.

Kvalita

Usilujeme o poskytování výrobků a služeb, které splní nebo předčí očekávání zákazníků, a proto neustále zdokonalujeme základní procesy a posilujeme aktivní zapojení zaměstnanců, abychom vyhověli jejich požadavkům.

Inovace

V souladu s odkazem naší společnosti hledáme nové tvůrčí metody vývoje výrobků a služeb, které přinášejí zákazníkům nejvyšší přidanou hodnotu. Hledáme novátorské a tvůrčí přístupy ke zdokonalování podnikových procesů účelným a nákladově efektivním způsobem.

icon image -
icon image -
icon image -

Bezúhonnost

Chováme se čestně a přímočaře při všech jednáních: se spolupracovníky, zákazníky, dodavateli, akcionáři, konkurenty a s místním společenstvím. Zavazujeme se k dodržování vysokých standardů chování v obchodním styku a etického jednání při všech podnikatelských činnostech.

Úcta

S ostatními jednáme vždy s úctou a vážností, protože chápeme významné přínosy, které vycházejí z rozmanitosti jedinců a myšlenek.

Týmová práce

Pracujeme společně jako tým ve všech procesech a segmentech podnikání v kolektivním zájmu společnosti. Tento tým usiluje o ovzduší otevřenosti, povzbuzování a růstu.

icon - people

Customer satisfaction

We offer the customer the best quality products and services which meet or exceed their expectations. We treat customers fairly and with respect in all business transactions.

icon image -

Quality

We are committed to providing products and services that meet or exceed customers‘ expectations through the continuous improvement of our core processes and the active involvement of our employees to comply with requirements.

icon image -

Innovation

Consistent with the company’s heritage, we seek innovative and creative approaches to developing products and services that provide the best customer value. We seek innovative and creative approaches to improving business processes in an efficient and cost effective manner.

icon image -

Integrity

We are honest and forthright in all dealings with others: co-workers, customers, suppliers, shareholders, competitors and the community. We are committed to a high standard of business behavior and ethical practice in all business endeavors.

icon image -

Respect

We consistently treat others with respect and dignity, recognizing the significant benefits that come from the diversity of individuals and ideas.

icon image -

Teamwork

We work together as a team across all functions and business segments for the collective interests of the company. The team promotes an environment of openness, challenge and growth.