Řízení společnosti

Alliance Laundry Holdings LLC je mateřská společnost společnosti Alliance Laundry Systems LLC – největšího výrobce komerčních praček a vybavení prádelen na světě. Již více než deset let jsme jedničkou v sektoru komerčního praní v Severní Americe. Když připočteme evropské působení a exportní prodej, určujeme také směr na nových trzích po celém světě.

Společnost Alliance usiluje o efektivní podnikové řízení a dodržování nejvyšších etických standardů s důrazem na morální bezúhonnost, dodržování předpisů, úctu, týmovou práci, kvalitu, inovace a spokojenost zákazníků. Přijali jsme etický kodex pro členy představenstva, členy výkonného vedení a vyšší finanční úředníky a pravidla chování pro všechny zaměstnance společnosti Alliance. Tyto materiály jsou k dispozici na našem webu.

Společnost Alliance Laundry Holdings LLC a všechny její přímé a nepřímé pobočky (dále označované jako „Alliance Holdings“, „Alliance“, „Společnost“, „my“ a „naše“) jsou hrdé na to, že nabízejí zákazníkům inovativní a vysoce kvalitní výrobky a komplexní služby.

Společnost Alliance Laundry Holdings LLC ani její plně vlastněná pobočka Alliance Laundry Systems LLC, jakožto společnosti s ručením omezeným, nemají správní radu a žádný subjekt nemá radu ředitelů. Základní funkci naší správní rady plní správní rada společnosti ALH Holding Inc., což je mateřská společnost a jediný řídící článek organizace Alliance Laundry Holdings LLC.

Kodexy a zásady

Ve společnosti Alliance očekáváme udržování a posilování naší dobré pověsti získané vynikající kvalitou našich systémů, výrobků a služeb a musíme zachovávat bezúhonnost ve svém chování. Naše dobrá pověst je založená na neochvějném odhodlání plnit nejvyšší etické standardy.

Ručíme za více než pouhý soulad s literou zákonů a předpisů. Chceme zastávat ducha etického jednání. Filosofií naší společnosti je pěstovat atmosféru poctivosti, morální bezúhonnosti a otevřené komunikace ve všech aspektech našeho podnikání.

Níže naleznete náš etický kodex a etický kodex a pravidla chování v obchodním styku, které jsou povinni dodržovat všichni zaměstnanci. Za nás všechny vám děkujeme za stálé odhodlání dodržovat nejvyšší úrovně kvality a bezúhonnosti.

Naše závazky

Svoji víru ve vysoké standardy etiky prosazujeme prostřednictvím závazků bezúhonnosti, dodržování pravidel, úcty, týmové práce, kvality, inovací a spokojenosti zákazníků.

Bezúhonnost:

Chováme se čestně a přímočaře při všech jednáních: se spolupracovníky, zákazníky, dodavateli, akcionáři, konkurenty a s místním společenstvím. Zavazujeme se k dodržování vysokých standardů chování v obchodním styku a etického jednání při všech podnikatelských činnostech.

Dodržování pravidel:

Podnikáme v souladu se všemi platnými právními předpisy, které souvisí s celosvětovými zájmy společnosti.

Úcta:

S ostatními jednáme vždy s úctou a vážností, protože chápeme významné přínosy, které vycházejí z rozmanitosti jedinců a myšlenek.

Týmová práce:

Pracujeme společně jako tým ve všech procesech a segmentech podnikání v kolektivním zájmu společnosti. Tento tým usiluje o ovzduší otevřenosti, povzbuzování a růstu.

Kvalita:

Usilujeme o poskytování výrobků a služeb, které splní nebo předčí očekávání zákazníků, a proto neustále zdokonalujeme základní procesy a posilujeme aktivní zapojení zaměstnanců, abychom vyhověli jejich požadavkům.

Inovace:

V souladu s odkazem naší společnosti hledáme nové tvůrčí metody vývoje výrobků a služeb, které přinášejí zákazníkům nejvyšší přidanou hodnotu. Hledáme novátorské a tvůrčí přístupy ke zdokonalování podnikových procesů účelným a nákladově efektivním způsobem.

Spokojenost zákazníků:

Nabízíme zákazníkům ty nejkvalitnější výrobky a služby, které splňují nebo předčí jejich očekávání. Se zákazníky jednáme při všech obchodních transakcích čestně a s úctou.

Náš úspěch závisí na nasazení každého z nás a na naší schopnosti ztotožnit se se standardy chování v obchodním styku a etiky společnosti Alliance ve všem, co děláme.

Etický kodex a pravidla chování v obchodním styku (PDF)

Etický kodex a pravidla chování v obchodním styku – čínština (PDF)

Etický kodex a pravidla chování v obchodním styku – čeština (PDF)

Etický kodex a pravidla chování v obchodním styku – nizozemština (PDF)

Etický kodex a pravidla chování v obchodním styku – francouzština (PDF)

Etický kodex a pravidla chování v obchodním styku – španělština (PDF)

Etický kodex a pravidla chování v obchodním styku – portugalština (brazilská) (PDF)

Etický kodex a pravidla chování v obchodním styku – vietnamština (PDF)

Etický kodex a pravidla chování v obchodním styku – italština (PDF)

Podpora lidských práv v naší obchodní praxi (PDF)

Zásady oznamování problémů

ZÁSADY KOMISE PRO AUDITY A DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ NA OCHRANU ZAMĚSTNANCŮ, KTEŘÍ POSKYTNOU DŮKAZY PODVODU NEBO FINANČNÍ NESROVNALOSTI

Žádný člen vedení ani zaměstnanec společnosti Alliance nesmí být propuštěn, převeden do nižší kategorie, zproštěn funkce, zastrašován, obtěžován ani žádným jiným způsobem diskriminován ve smyslu podmínek zaměstnání z důvodu zákonného jednání tohoto člena vedení nebo zaměstnance za účelem (1) poskytnutí informací, pomoci s poskytnutím informací nebo jiné pomoci při vyšetřování jakéhokoli jednání, o němž se zaměstnanec důvodně domnívá, že představuje porušení zákona nebo některého pravidla či předpisu komise pro cenné papíry a burzu, když se tyto informace nebo pomoc poskytují výboru pro audit nebo federálnímu zákonnému orgánu nebo policii a bezpečnostním složkám, členovi Kongresu nebo výboru Kongresu nebo osobě s pravomocí dohledu nad zaměstnancem; (2) podání návrhu, pomoci podání návrhu, svědectví, účasti či jiné pomoci při řízení navrženém nebo ve stádiu návrhu v souvislosti s údajným porušením federálních právních předpisů, některého pravidla či předpisu komise pro cenné papíry a burzu. Jak je uvedeno v etickém kodexu a pravidlech chování v obchodním styku společnosti Alliance, všichni zaměstnanci jsou povinni oznamovat případy podvodu, nepatřičného jednání nebo porušení právních předpisů. V etickém kodexu a pravidlech chování v obchodním styku se také uvádí, že jednotlivci jsou chráněni před odvetou v důsledku takového oznámení.

ZÁSADY OZNAMOVÁNÍ NEKALÝCH PRAKTIK

Ve společnosti Alliance Laundry se o etice nesmlouvá. Společnost uplatňuje dlouhodobě postup oznamování porušení etiky a zásad nebo problémů s pravidly chování pro zaměstnance, dodavatele, zákazníky, podílníky a veřejnost. Tento postup je uveden v etickém kodexu a pravidlech chování společnosti Alliance Laundry, který je přeložen a distribuuje se zaměstnancům po celém světě a je zveřejněn na webu společnosti ve více jazycích.

Důležitým nástrojem při uplatňování etického kodexu a pravidel chování v obchodním styku je bezplatná linka důvěry služby MySafeWorkplace a její web, přičemž obojí je k dispozici pro oznamování problémů. Tuto linku důvěry i web personálně zajišťuje nezávislý externí poskytovatel služeb odborníky, kteří vaše problémy vyslechnou. Tito specialisté na komunikaci hovoří více jazyky a jsou k dispozici 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Společnost bere každé oznámení incidentu velmi vážně. V souladu s tím se každé volání na tuto vyhrazenou telefonní linku nebo příspěvek na web protokoluje a záznam oznámení incidentu se předává e-mailem (nebo jinými prostředky, pokud je to odůvodněno okolnostmi) společnosti k prošetření a reakci. Důležitou vlastností této linky důvěry a webu je, že jednotlivci mohou incident nebo problém oznámit anonymně. Pokud potřebujete prodiskutovat nějaký problém nebo oznámit potenciálně neetické chování, potenciální porušení právních předpisů nebo zásad společnosti, kontaktujte:

  • Svého nadřízeného.
  • Vedoucího provozu nebo závodu.
  • Zástupce pro lidské zdroje.
  • Právní oddělení.
  • Důvěrnou a anonymní informační linku společnosti Alliance* — navštivte stránku www.alliancehotline.com nebo volejte:

Telefonní čísla UIFN: 800-1777-9999
Belgie/Francie/Německo/Itálie/Norsko/Španělsko/Velká Británie: 00-800- 1777-9999
Čína: 00-400-120-3062
Česká republika: 800-701-383
Brazílie: (UIFN) 0021-800-1777-9999
(Rio de Janeiro místní) +55 2120181111
Hongkong: 001-800-1777-9999
Indie: 00-800-100-3428
Spojené arabské emiráty: 8000-3570-3169
USA: 800-461-9330
Vietnam: 122-80-390
Pro všechny ostatní země bez mezinárodního čísla bezplatné linky: 1-720-514-4400