Skip to main content

การกำกับดูแลกิจการ

Alliance Laundry Holdings LLC คือบริษัทแม่ของ Alliance Laundry Systems LLC – ผู้ผลิตเครื่องซักผ้าและอุปกรณ์ซักอบรีดรายใหญ่ที่สุดในโลก เราก้าวมาเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการซักผ้าเชิงพาณิชย์ในอเมริกาเหนือมานานกว่าทศวรรษ อีกทั้งจากการส่งออกการขายและการดำเนินการในยุโรป เรายังเป็นผู้นำในด้านการตลาดทั่วโลกอีกด้วย

Alliance รับผิดชอบในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและรักษามาตรฐานจริยธรรมสูงสุดพร้อมความซื่อตรง การยินยอมทำตาม ความเคารพ การทำงานเป็นทีม คุณภาพ นวัตกรรมและความพึงพอใจของลูกค้า เราปฏิบัติใช้จรรยาบรรณด้านจริยธรรมสำหรับผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน รวมถึงจรรยาบรรณสำหรับพนักงานของ Alliance ทุกคน จรรยาบรรณเหล่านี้อยู่ในเว็บไซต์ของเรา

Alliance Laundry Holdings LLC และบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม (ซึ่งเรียกว่า "Alliance Holdings, "Alliance" "บริษัท" "เรา" "ของเรา" และ "พวกเรา") ภูมิใจนำเสนอนวัตกรรมและสินค้าคุณภาพสูงและการบริการที่ตอบสนองความต้องการลูกค้า ในฐานะบริษัทจำกัดที่มีความน่าเชื่อถือ

บริษัท ทั้ง Alliance Laundry Holdings LLC และบริษัทย่อยที่เป็นเจ้าของอยู่ Alliance Laundry Systems LLC มีกรรมการบริหารแต่ไม่มีผู้จัดการบริหาร การทำงานสูงสุดของคณะกรรมการบริหารนั้นดำเนินการโดย ALH Holding Inc. ซึ่งเป็นบริษัทแม่และสมาชิกบริหารเดียวกับของ Alliance Laundry Holdings LLC.

จรรยาบรรณและนโยบาย

Alliance มุ่งหวังที่จะรักษาและคงไว้ซึ่งการพัฒนาชื่อเสียงด้านความยอดเยี่ยมในระบบของเรา รวมทั้งสินค้าและบริการ อีกทั้งเราต้องรักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติของเรา ชื่อเสียงของเรานั้นอยู่ที่ความรับผิดชอบอันแน่วแน่ในมาตรฐานจริยธรรมอันสูงสูด

เรายืนหยัดในการปฏิบัติตามข้อกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ เราต้องการคงไว้ซึ่งจริยธรรมอันดี ปรัชญาของบริษัทเราคือเพื่อสนับสนุนความซื่อสัตย์ ซื่อตรงและการสื่อสารที่เปิดกว้างในทุกด้านของธุรกิจ

ด้านล่างนี้คือประมวลจรรยาบรรณ และจรรยาบรรณทางธุรกิจและจริยธรรมซึ่งพนักงานทุกคนต้องนำไปปฏิบัติ ในนามของพนักงานทุกคน เราขอขอบคุณการมีส่วนร่วมของคุณที่มีอย่างยอดเยี่ยมและซื่อสัตย์ตลอดมา

ความรับผิดชอบของเรา

ความเชื่อของเราในเรื่องมาตรฐานจริยธรรมถูกนำมาปฏิบัติผ่านการมีส่วนร่วมในความซื่อตรง การปฏิบัติตาม ความเคารพ การทำงานเป็นทีม คุณภาพ นวัตกรรมและความพึงพอใจของลูกค้า

ความซื่อสัตย๋:

เราซื่อสัตย์และซื่อตรงในการติดต่อกับเพื่อร่วมงาน ลูกค้า ผู้จัดหา ผู้ถือหุ้น คู่แข่งและชุมชน เรารับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานระดับสูงทางธุรกิจทางจริยธรรมในธุรกิจ

การยินยอมปฏิบัติตาม:

เราดำเนินการธุรกิจด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท

ความเคารพ:

เราดูแลผู้อื่นด้วยความเคารพและการให้เกียรติ คำนึงถึงผลประโยชน์ที่สำคัญอันมาจากความคิดและบุคคลที่หลากหลาย

การทำงานเป็นทีม:

เราทำงานร่วมกันเป็นทีมผ่านระบบและภาคส่วนธุรกิจเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและของบริษัท ทีมสนับสนุนสภาพการเปิดกว้าง ความท้าทายและการเติบโต

คุณภาพ:

เรารับผิดชอบในการนำเสนอสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าผ่านการพัฒนาขั้นตอนหลักและการปฏิบัติการของพนักงานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่อง

นวัตกรรม:

สอดคล้องกับความพิเศษของบริษัท เรามองหาวิธีการที่สร้างสรรค์และเสริมนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการซึ่งเสนอมูลค่าที่สูงสุดให้แก่ลูกค้า เรามองหาวิธีการที่สร้างสรรค์และริเริ่มเพื่อพัฒนาขั้นตอนธุรกิจในทางที่มีประสิทธิภาพและคุ้มทุน

ความพึงพอใจของลูกค้า:

เรานำเสนอสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าเพื่อตอบสนองให้เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า เราปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมเกี่ยวกับการธุรกรรมทางธุรกิจ

ความสำเร็จของเรานั้นมาจากความรับผิดชอบ และความสามารถของบุคคลากรทุกคนเพื่อให้ครอบคลุมมาตรฐานธุรกิจ และจริยธรรมของ Alliance ในทุกการดำเนินการทำเราลงมือทำ

ประมวลจริยธรรมและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (PDF)

ประมวลจริยธรรมและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ - ภาษาจีน (PDF)

ประมวลจริยธรรมและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ - ภาษาเช็ค (PDF)

ประมวลจริยธรรมและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ - ภาษาดัชต์ (PDF)

ประมวลจริยธรรมและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ - ภาษาฝรั่งเศส (PDF)

ประมวลจริยธรรมและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ - ภาษาสเปน (PDF)

ประมวลจริยธรรมและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ - ภาษาโปรตุเกส บราซิล (PDF)

ประมวลจริยธรรมและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ - ภาษาเวียดนาม (PDF)

ประมวลจริยธรรมและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ - ภาษาอิตตาลี (PDF)

สนับสนุนสิทธิมนุษยธรรมในการปฏิบัติทางธุรกิจ (PDF)

การรายงานเกี่ยวกับนโยบาย

การตรวจสอบและการปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการเพื่อการป้องกันพนักงานซึ่งมีหลักฐานการฉ้อโกงหรือความผิดปกติทางการเงิน

จะไม่มีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่คนใดของ Alliance ถูกปลด ลดตำแหน่ง พักงาน ข่มขู่ คุกคามหรือได้รับการดูถูกในด้านข้อกำหนดและเงื่อนไขของการจ้างงานเนื่องจากการที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ (1)ให้ข้อมูล ทำให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลหรือช่วยการตรวจสอบการปฏิบัติงานซึ่งพนักงานเห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบของ Securities and Exchange Commission เมื่อข้อมูลหรือความช่วยเหลือได้ส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือฝ่ายการบังคับใช้กฎหมาย สมาชิกสภาหรือกรรมการของสภา หรือบุคคลที่มีอำนาจเหนือพนักงาน หรือ (2) ฟ้อง เป็นสาเหตุให้ถูกฟ้อง สอบสวน มีส่วน หรือช่วยดำเนินการฟ้องร้องหรือเกือบถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎ หรือระเบียบของ Securities and Exchange Commission ดังที่ระบุไว้ในประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของ Alliance พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานการฉ้อโกง การประพฤติผิดหรือการฝ่าฝืนกฎหมายโดยทันที ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจระบุเพิ่มเติมว่าทุกคนได้รับการปกป้องจากการตอบโต้อันเป็นผลมาจากการรายงาน

นโยบายวิสเซิลโบลว์เออร์

Alliance Laundry ไม่มีการประนีประนอมด้านจริยธรรม บริษัทมีขั้นตอนการดำเนินการมายาวนานสำหรับพนักงาน ตัวแทนจำหน่าย ลูกค้า ผู้ถือหุ้นและสาธารณะเพื่อรายงานการฝ่าฝืนนโยบายหรือจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ วิธีการปฏิบัตินี้อยู่ใน Alliance Laundry Code of Business Conduct and Ethics ซึ่งได้รับการแปลและแจกจ่ายให้แก่พนักงานทั่วโลกและอยู่บนเว็บไซต์ในภาษาต่างๆ

คุณลักษณะที่สำคัญของ ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจนั้นเป็นสายการช่วยเหลือ MySafeWorkplace สายด่วนหรือเว็บไซต์ซึ่งสามารถรายงานข้อกังวลได้ สายด่วนและเว็บไซต์ดำเนินการโดยบุคคลที่สามที่เป็นอิสระซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการรับฟังข้อกังวลของลูกค้า ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารนั้นสื่อสารได้หลายภาษาและพร้อมตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์ บริษัทพิจราณารายงานทุกฉบับอย่างเอาใจใส่ สายทุกสายหรือโพสต์ทุกโพสต์ในเว็บไซต์มีการลงชื่อเข้าใช้และการรายงานเหตุการณ์นั้นได้รับการส่งต่อผ่านอีเมล์ (และช่องทางอื่นๆตามสถานการณ์) ให้แก่บริษัทเพื่อทำการสืบสวนและตอบโต้ อีกทั้งคุณลักษณะสำคัญของสายด่วนและเว็บไซต์นั้นคือบุคคลอาจรายงานเหตุการณ์หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติเกี่ยวกับจริยธรรมโดยการไม่เปิดเผยชื่อ หากท่านต้องการปรึกษาหรือรายงานเกี่ยวกับเรื่องการประพฤติทางจริยธรรมที่อาจเกิดขึ้น กรุณาติดต่อ :

  • หัวหน้างาน
  • หัวหน้าโรงงานหรือสถานที่
  • ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  • แผนกทางกฎหมาย
  • สายด่วนโดยไม่เปิดเผยชื่อ* - www.alliancehotline.com หรือโทร:

ฟรีการโทรทั่วโลก: 800-1777-9999
เบลเยียม/ฝรั่งเศส/เยอรมัน/อิตาลี/นอร์เวย์/สเปน/อังกฤษ: 00-800-1777-9999
จีน: 00-400-120-3062
สาธารณรัฐเชค: 800-701-383
บราซิล: (UIFN) 0021-800-1777-9999
(ริโอ เดอ จาเนโร) +55 2120181111
ฮ่องกง: 001-800-1777-9999
อินเดีย: 00-800-100-3428
สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์: 8000-3570-3169
อเมริกา: 800-461-9330
เวียดนาม: 122-80-390
สำหรับประเทศอื่นที่ไม่มีการโทรฟรีข้ามประเทศ: 1-720-514-4400

โปรดกรอกข้อมูลและส่งแบบฟอร์มและเราจะหาคนมาช่วย

Enter security code:
 Security code

* Required fields

Speed QueenUniMacHuebschPrimusIPSO